• Български
  • English
  • Русский

 

Публикации и коментари

В този раздел на сайта ще бъдат публикувани текстове, както свързани с коментар на публикуваните в сайта документи и фотографии, така и изследвания на автори по темата.

Приятно четене!

Проф. П.М. Бицилли и «Современные записки»

За първи път в пространството на сайта предлагаме на читателите текст, чийто автор е сред най-последователните и авторитетни изследователи на живота и...


Преиздадени са "Очерки теории исторической науки" на проф. П. М. Бицили

За първи път на руски език е преиздаден трудът на проф. П. М. Бицили "Очерки теории исторической науки" (първа публикация през 1925 г., Прага). Послеслов и...


Петър Бицилли за философията на Достоевски

Статията на проф. д.филос.н. Красимир Делчев е публикувана за първи път в сп. "Философски алтернативи",  бр. 3, 2011,...


1988, Будапеща: П. М. Бицилли като литературовед. (Начални съображения по темата)

Текстът на Б. С. Каганович се разполага на сайта с личното авторово съгласие, изразяваме искрената си благодарност за този жест. За...


Вещи и документи на графската фамилия Потоцки от фонда на музея в Попово

Първата електронна публикация на този текст се осъществява благодарение на трайното ни сътрудничество с неговия автор - Пламен Събев. В печатен вид, статията е...